Inschrijving

Met de ontvangst van je inschrijvingsformulier wordt je inschrijving als definitief beschouwd. Confederatie Bouw kan de opleiding annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn.

Betaling

Je ontvangt een factuur na inschrijving. Deze dient betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum. Gelieve je factuur af te wachten en te betalen op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.

Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10%. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van € 25. Alle geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent of Kortrijk, al naargelang waar de ingeschreven firma haar maatschappelijke zetel heeft.

Annulatievoorwaarden

Bij inschrijving (per post, fax, website of e-mail) verbindt de inschrijver zich er toe de volgende vermelde contractvoorwaarden te aanvaarden:

 • De ingeschrevene verklaart zich te houden aan het huisreglement van de opleidingszalen.
 • Annulatie kan enkel schriftelijk (mail/brief/fax) voor aanvang van de opleiding. Er worden annulatiekosten aangerekend in geval van afwezigheid of stopzetting van de opleiding.
 • Bij annulatie meer dan 7 werkdagen voor aanvang van de opleiding worden geen annulatiekosten aangerekend.
 • Bij annulatie binnen 7 tot 3 werkdagen voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de opleidingskost aangerekend.
 • Bij annulatie op de 3de werkdag of minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de opleiding of niet-naleving van de overeenkomst of stopzetting van de opleiding wordt het volledige factuurbedrag aangerekend.

Hoewel inschrijvingen voor bedienden PC 200 bij opleidingen door Cevora ondersteund, in principe gratis zijn (voor meer info, zie p. 13), gelden niettemin toch volgende annulatievoorwaarden:

 • Annulaties dienen schriftelijk (mail/brief/fax) gemeld te worden aan Confederatie Bouw.
 • Bij annulatie meer dan drie werkdagen voor de aanvang van de opleiding is geen vergoeding verschuldigd.
 • Bij annulatie op de 3de werkdag of minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de opleiding factureert Cevora je € 75 annulatiekosten per niet-tijdig-geannuleerde opleidingsdag per persoon (€ 37,50 voor een halve opleidingsdag of -avond).
 • Niet-aanwezigheid (no-show) staat gelijk met niet-annulatie en leidt automatisch tot het toepassen van de bovenstaande annulatievoorwaarden.

Als uitzondering hierop aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van een geldig doktersattest) of bij ‘uitdiensttreding’ (met als bewijs een kopie van de dimonaaangifte uit dienst).

Opgelet

 • In de prijstabellen in de brochure of op onze websites vind je steeds de prijzen terug die Confederatie Bouw factureert. Deze prijzen houden dus geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Bij de opleidingen die in aanmerking komen voor een vermindering geven we wel telkens aan op welke subsidies en tussenkomsten je beroep kan doen.
 • Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief catering en cursus.
 • Eventuele examen- en certificeringskosten blijven ten laste van het bedrijf.
 • Tussenkomsten vermeld in de brochure zijn onder voorbehoud (elke aanvraag moet afzonderlijk worden goedgekeurd). De tussenkomsten van Constructiv zijn enkel geldig voor opleidingen opgenomen in het BedrijfsOpleidingsPlan (BOP) bij Constructiv.